Rolnictwo węglowe | Uprawa bezorkowa | Ultra-płytka uprawa


Praktyki rolnicze pomagające dbać o środowisko naturalne, które zwiększają składowanie węgla w glebie i zmniejszają jego emisję jednocześnie wpływając pozytywnie na strukturę ziemi.

Rolnictwo regeneratywne zalicza się do działań agrotechnicznych, które mają najmniejszy wpływ na środowisko naturalne.
Jest metoda rolnictwa zakładająca odtworzenie potencjału plonotwórczego gleby. Aby to osiągnąć należy wykonywać szereg zabiegów, które podnoszą żyzność ziemi, poprawiają jej właściwości – w stronę struktury gruzełkowatej oraz polepszają wiele innych parametrów.
Zmiany klimatyczne


Działania związane z gospodarowaniem gruntami rolnymi uwalniają do atmosfery znaczne ilości gazów, które zatrzymują ciepło, gazy cieplarniane takie jak CO2, metan i podtlenek azotu. Wymiana gazu ze źródeł i pochłaniaczy, takich jak rośliny, gleba i atmosfera jest procesem naturalnym. Jednak ogromne pobieranie gazów zatrzymujących ciepło przez atmosferę jest napędzane działalnością człowieka w dużej mierze opartą na paliwach kopalnych. Ograniczenie nadmiernych emisji CO2 ma kluczowe znaczenie dla zapobiegania dalszemu ocieplaniu się planety w wyniku zmian klimatycznych. Procesy te są powszechne, szybkie i nasilające się, jednocześnie wpływając na całe życie i działalność na naszej planecie.


Zagrożenia dla rolnictwa

Ekstremalne skutki pogodowe takie jak susze, powodzie, fale upałów w połączeniu z innymi zagrożeniami takimi jak degradacja gleby już teraz wpływają na rolników i plony na całym świecie. Sektor rolnictwa, a wraz z nim globalne bezpieczeństwo żywnościowe są bezpośrednio zagrożone z powodu zmian klimatycznych. Przemysł rolny odgrywa ważną rolę w strategiach przystosowania się do zmiany klimatu i łagodzenia jej skutków. Ze szczególnym naciskiem na zarządzanie gruntami, jedną z największych korzyści wynikających z uprawy węgla organicznego jest zdrowie gleby. Wpływa ona na jakość plonów, co z kolei przynosi rezultat w postaci dochodów i obniżeniu kosztów. Szacuje się, że poza korzyściami dla gospodarstw światowe grunty rolne mogą wchłonąć znaczną część dwutlenku węgla dzięki technikom, które chronią glebę i poprawiają sekwestrację dwutlenku węgla. Potencjał rolnictwa węglowego jest jednym ze sposobów ograniczenia globalnych emisji z bezpośrednimi korzyściami dla ziemi i produktywności gospodarstw.


Czym jest uprawa węgla?


Uprawa dwutlenku węgla to podejście w rolnictwie mające na celu ograniczenie globalnej emisji dwutlenku węgla i magazynowanie CO2 z atmosfery w roślinach i glebach przy użyciu różnych zalecanych technik agronomicznych. Daje to rolnikom wyjątkową perspektywę generowania zweryfikowanych kredytów węglowych, które są sprzedawane nabywcom by zrównoważyć ich emisję w oparciu o ich ślad węglowy. Sekwestracja węgla w glebie i redukcja emisji dzięki technikom regeneracyjnym stwarzają możliwości uzyskania korzyści ekologicznych z pozytywnym wpływem na zdrowie ziemi. Zapewnia również opcję zwiększenia dochodów i wydajności dla rolników. Wdrażając strategie rolnictwa węglowego zaleca się konsultację z doświadczonym agronomem, który pomoże w dobraniu odpowiednich działań do strategii rozwojowych gospodarstwa.
Zadania i cele realizowane w rolnictwie regeneratywnym:

- produkcja wysokiej jakości żywności oraz paszy
- prawidłowa gospodarka materią organiczną gleby
- poprawa struktury ziemi (zwłaszcza pH) i wzrost potencjału plonotwórczego
- ochrona gleby, wody i powietrza przed skażeniami pochodzenia rolniczego
- ograniczenie nakładów materiałowych (środki ochrony roślin, nawozy mineralne), oszczędność energii.

Praktyki rolnicze w rolnictwie regeneratywnym:


- bezorkowa uprawa gleby
- uprawa roślin okrywowych
- uprawa roślin na zielony nawóz
- zwiększenie bioróżnorodności uprawianych roślin, więcej gatunków
w płodozmianie
- zwiększenie retencji wody w glebie
- połączenie produkcji roślinnej ze zwierzęcą
- stosowanie nawozów naturalnych
- ograniczenie zużycia nawozów oraz ilości środków ochrony
roślin i zrównoważone nawożenie.Jak działa rolnictwo węglowe,
jak na tym zarobić?

Rolnicy, którzy przechodzą na praktyki uprawy węgla, które zwiększają zawartość CO2 organicznego w glebie i zmniejszają jego emisje poparte zweryfikowanymi danymi mogą generować kredyty węglowe poprzez udział w certyfikowanym programie węglowym. Aby kredyty węglowe zostały przyznane gospodarstwu cały cykl życia rolnictwa w celu zrównoważenia emisji dwutlenku węgla obejmuje audyty, testowanie i monitorowanie poziomów węgla w glebach poza przyjmowaniem praktyk rolniczych, które mają na celu zdrowie ziemi. Zweryfikowane kredyty węglowe można następnie sprzedawać organizacjom lub osobom, które chcą zredukować swoje emisje poprzez kompensację emisji dwutlenku węgla.